Обадете ни се
0882 009 404

Биоетанол - 5 литра
Биоетанол - 5 литра

Биоетанол - 5 литра

Гориво за биокамини 96,6% - биоетанол 5 л.

Категория: Биоетанол SKU:
Моля, първо изберете разновидност.
35,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
В наличност

Гаранция за физическо лице: 24 м.
Всички пратки се изпращат със застраховка и опция преглед!

Гориво за биокамини 96,6% - биоетанол 5 л.

ОПАСНО
Предупреждения за опасност:
Н225: Силнозапалими течност и пари.
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Препоръки за безопасност:
P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък/нагорещени повърхности - тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът се съхранява плътно затворен.
P242 Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
P501 Съдържанието/съдът да не се изхвърля в околната среда.


Начин на употреба:
Горивото се налива в горивната камера като препоръчваме да използвате фуния. Горивната камера се пълни не повече от 3/4 от нейния обем. С подходяща дълга запалка или кибрит се запалва. Препоръчва се, запалвайки камината, да стоите отстрани, а не пред нея. Обърнете внимание: необходими са от 5 до 10 мин., за да се достигне оптималната температура на горене и пламъкът да бъде най-ефективен. За изгасяне на пламъка се използва загасителя или затваряне на горивната камера с допълнително метално приспособление. Не се опитвайте да гасите чрез духане, това още повече ще разгори пламъка.

Производител: ВП Брандс Интернешанъл АД
гр. Пловдив, бул.Дунав 5
web: www.vp-brands.bg

Срок на годност: 3 години от датата на производство

Биоетанол - 5 литра

Биоетанол - 5 литра

35,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
В наличност
Няма наличност
Сравнение на продукти