Обадете ни се
0882 009 404

Биоетанол - 10 литра
Биоетанол - 10 литра

Биоетанол - 10 литра

Гориво за биокамини 96,6% - биоетанол 10 л.

2 туби по 5 литра.

Категория: Биоетанол SKU:
Моля, първо изберете разновидност.
60,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
В наличност

Гаранция за биокамини за физическо лице: 24 м.
Всички пратки се изпращат със застраховка и опция преглед!

Гориво за биокамини 96,6% - биоетанол 10 л.

2 туби по 5 литра.

Денатуриран етанол съгласно нормативите на ЕС
Класификация според регламент 1272/2008
Състав: 96,6% Етанол, CAS № 64-17-5, ЕС № 200-578-6, Индекс № 603-002-00-5
Чистотата на биоетанола варира спрямо партидата и е приблизително 96,6%(±0.1).
Предупреждения за опасност:
Н225 Силнозапалими течност и пари.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност:
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
Р210 Да се пази от топлина/ искри/ открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
Р233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P280 Използвайте предпазни ръкавици /предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
Р370+Р378 При пожар: Използвайте СО₂, разпръсната водна струя, ВС или АВС прах или пяна.
Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
P501 Съдържанието/съдът да не се изхвърля в околната среда.

Начин на употреба: Горивото се налива в горивната камера като използвате фуния. Горивната камера се пълни не повече от 3/4 от обема й. Запалете с подходяща дълга запалка, като стоите отстрани на биокамината, а не пред нея. Никога не наливайте биоетанол при наличие на пламък! Зареждайте горивната камера само, когато е студена. Ако камината е горяла, трябва да изчакате да се охлади при затворено положение или с поставен загасител и след това да я заредите отново! Не съхранявайте биоетанола в близост до камината! Осигурете добра проветривост на помещението.

НЕ НАЛИВАЙТЕ БИОЕТАНОЛ ДОКАТО БИОКАМИНАТА ГОРИ!
ЗАРЕЖДАЙТЕ ГОРИВНАТА КАМЕРА НА БИОКАМИНАТА САМО КОГАТО Е СТУДЕНА.
АКО КАМИНАТА Е ГОРЯЛА, ТРЯБВА ДА ИЗЧАКАТЕ ДА СЕ ОХЛАДИ ПРИ ЗАТВОРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ С ПОСТАВЕН ЗАГАСИТЕЛ!

Производител: ВП Брандс Интернешанъл АД
гр. Пловдив, бул.Дунав 5
web: www.vp-brands.bg

Срок на годност: 3 години от датата на производство

Биоетанол - 10 литра

Биоетанол - 10 литра

60,00 лв. В наличност
Стара цена:
Спестяваш:
В наличност
Няма наличност
Сравнение на продукти